Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowej Przedszkole Nr 88 w Krakowie

Telefon: 12 644-33-58

Email: przedszkole.88@op.pl

Adres: os. Wandy 2, 31-589 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.wesoleosemki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.wesoleosemki.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.09.2014 r.

Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  3. zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  4. nie jest dostępna informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych nie jest dostępny
  • nie posiada podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • brak wersji tekstowej strony, bez grafiki,
  • brak możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Strona posiada udoskonalenia dla osób niepełnosprawnych:

  • mapa strony,

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r.

1) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Grzywnowicz email: nauczycielprzedszkole88@interia.pl , tel. 12 644-33-58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://wesoleosemki.pl/nie-lubie-chodzic-na-randki/

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Samorządowego Przedszkola Nr 88 os. Wandy 2 w Krakowie, znajdziecie Państwo www.gej randki nowy sacz

Siedziba Samorządowego Przedszkola nr 88 os. Wandy 2 spełnia wymagania:

 W zakresie dostępności architektonicznej:

·przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie),

·  zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny,

·  zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego  

W zakresie dostępności informacyjno- komunikacyjnej: ·  zapewnienie komunikacji z placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika placówki o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu w budynku.