Misja, wizja, cele przedszkola

Misja przedszkola

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz o środowisko naturalne, w którym żyje. Budowanie tożsamości regionalnej, narodowej oraz uczyć odróżniania dobra od zła.
Będziemy dążyć do tego, aby zdrowie rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej i psychicznej między organizmem człowieka a ”otaczającym światem”, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów.

Chcemy aby dzieci miały równe szanse w podjęciu nauki na dalszym etapie kształcenia.


Wizja przedszkola

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

1) uczyć się, aby wiedzieć
2) uczyć się, aby być
3) uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
4) uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

1) kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;
2) kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii  w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;
3) kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt  i roślin;
4) nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;
5) uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;
6) kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;
7)  kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;
8) rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji i samopielęgnacji zdrowia oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach ;
9) kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;
10)  wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego  i ekologicznego

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

1) ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;
2) prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;
3) wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im (metody  i formy działania, instytucje wspierające itp.);
4) wskazania pozytywnych wzorców zachowań;
5) wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;
6) propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą – w szerokim tego słowa znaczeniu.

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

1) wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;
2) wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
3) podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;
4) ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;
5) wykorzystywania teorii inteligencji wielorakich ze świadomością, że:
a) każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,
b) ma swoje mocne i słabe strony,
c) wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,
d) każde dziecko posiada talenty;

W ramach priorytetów jw. przedszkole będzie propagować:
1. Edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;
2. Edukację włączającą;
3. Edukację równych szans (Jednakowego rozwoju);
4. Edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;
5. Edukację twórczą;
6. Sport, turystykę i rekreację;
7. Technologie  informacyjno-komunikacyjnej;

Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka i to od nas w dużym stopniu zależy jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości. Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym  i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego   i edukacyjnego rozwoju.


Cele przedszkola

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej