Program 500+ złożenie wniosku w przedszkolu

Od 5 kwietnia 2016 r w każdy wtorek w godzinach 9.00-16.30 można złożyć wniosek do Programu 500+ w naszym przedszkolu. Wniosek można złożyć u dyrektora placówki lub kadrowej w przedszkolu Barbary Serwańskiej

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić go samodzielnie

Przedszkole przyjmuje wnioski jako punkt podawczy i przekazuje go dalej. Nie weryfikujemy poprawności wypełnienia wniosku oraz nie udzielamy informacji n/t jego wypełnienia.

Wnioski do przedszkola mogą składać rodziny, których przynajmniej 1 dziecko chodzi do naszej placówki.

Przedszkole przyjmuje wnioski od 5 kwietnia. Świadczenia zostaną przyznane na okres do dnia 30 września 2017.

Jeżeli złożysz wniosek do 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie ci wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. na dziecko, które urodziło się przed 1 kwietnia 2016.

Jeśli złożysz wniosek po 1 lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenia wychowawcze będą wypłacone w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wniosek 500+ pdf wraz z załącznikami

Wniosek 500+ word oraz załączniki500 zł na dziecko: Jest rozporządzenie do ustawy. Jakie są zasady przyznawania świadczeń?

MINI PRZEWODNIK

I Jak wypełnić wniosek:

Część I wniosku

1.Wpisz swoje dane osobowe (pkt 1). Podanie numeru tel. przyczyni się do usprawnienia ewentualnego kontaktu.

2.Zaznacz czy wnosisz lub nie o ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko (pkt 2).

3.Wpisz dane osobowe najstarszego dziecka, w wieku do ukończenia 18 roku życia (pkt 2A), jeśli ubiegasz się na pierwsze dziecko.

4.Wpisz dane osobowe kolejnych dzieci (pkt 3 B), jeśli ubiegasz się o świadczenie na nie.

5.Uzupełnij dane osobowe wszystkich członków rodziny (pkt 4). Są nimi rodzice i dzieci. Zwróć uwagę, iż w skład rodziny możesz wpisać dziecko (będące na twoim utrzymaniu) do 25 roku życia, (a także dzieci powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, na które jest pobrane świadczenie pielęgnacyjne). W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko nie zapomnij podać nazwy właściwego Urzędu Skarbowego.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko

6.Zaznacz organ do którego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (zakreśl odpowiednia pozycję w pkt 6).

7.Zaznacz odpowiednią pozycję w zależności od rodzaju osiągniętego dochodu w 2014 r. i wypełnij odpowiedni załącznik (pkt 7.2)

8. W pkt 7.3 zaznacz odpowiednia pozycję:

a) w przypadku utraty dochodu w 2014 r. – dołącz kserokopie świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz z PIT-11 za 2014 r.

b)w przypadku uzyskania dochodu w 2015 r., 2016 r. – dołącz zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (drugi miesiąc).

Uwaga: W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko brany jest pod uwagę dochód za rok 2014.

Część II wniosku

1.Zapoznaj się z Oświadczeniem

2.Wpisz nr konta, na które chcesz otrzymać świadczenie.

3.Wyszczególnij wszystkie dokumenty, jeśli załączasz do wniosku.

4.Złóż swój podpis na ostatniej stronie wniosku.

Sprawdź czy dołączyłeś do wniosku wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w Części II wniosku.

Szczegółowe informacje uzyskasz:

tel. (12) 616-50-00, (120 616-50-09

http://sprawyspoleczne.krakow.pl/

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

http://malopolska.uw.gov.pl/index.aspx

Wniosek możesz złożyć również:

a) ul. Stachowicza 18, os Zgody 2, ul. Wielicka 28 A, al. Powstania Warszawskiego 10, Plac Wszystkich Świętych 3-4, CH „Bonarka”  ul. Kamieńskiego 11 (I piętro lokal G 26)

b) Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej: ul. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, al. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37, os. Szkolne 34

c) PRZEWIDUJE SIE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ SKLADANIA WNIOSKU W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Empatia (http://empatia.mrpips.gov.pl/), PUE ZUS https://pue.zus.pl/portal/rejestracja.npi, bankowość elektroniczna, ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal